Kurallar ve Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu ön bilgilendirme formunun/broşürünün konusu MÜŞTERİ tarafından rezervasyonu yapılarak satın alınan yukarıda nitelikleri ve bedeli belirtilen konaklama hizmetinin Otel tarafından yerine getirilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 14.01.2015 Tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 1- ÖDEME VE İFAYA İLİŞKİN BİLGİLER

MÜŞTERİ tarafından kayıt anında, rezervasyon (konaklama ve varsa ulaşım, transfer vb.) bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirlenen ödemenin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilir. MÜŞTERİ tarafından yukarıda niteliği belirtilen hizmete ilişkin belirlenen ücret ödendiği takdirde, yolculuk hareket saati ve yeri işbu formun/broşürün 3. Maddesinde detaylarıyla yer verilmiştir. Konaklamanın başlangıç tarihinde, MÜŞTERİ tarafından tesise saat 15.00’ de giriş yapılacaktır. Odalardan çıkış saati ise 11.00 olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen fiyatlar, rezervasyon yapılan döneme ilişkin satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2- CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmet, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15/1-g madde hükmü gereğince belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama hizmeti olup, MÜŞTERİ’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.

Ancak OTEL aşağıda belirtilen süre ve şartlarda Müşteri’ye cayma hakkı tanımaktadır. Bununla birlikte Paket Tur Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 16. Maddesi uyarınca da paket tur satın alan Müşteri tarafından kullanılabilecek cayma hakkına ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:

2.1. Müşteri hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar iptal talebini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ise, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı Müşteri’ye 30 (otuz) iş günü içerisinde iade edilir.

2.2. Müşteri hizmetin başlayacağı tarihten en geç 29 (yirmidokuz) gün ila 15 (onbeş) gün önce iptal talebini bildirir ise, Müşteri tarafından ödenen bedelden %50 oranında no-show bedeli tahsil edilerek, bakiye bedel MÜŞTERİ’ ye 30 (otuz) iş günü içerisinde iade edilir.

2.3. Müşteri hizmetin başlayacağı tarihten 14 günden az bir süre kala iptal talebini bildirir ise Müşteri tarafından ödenen bedel Müşteri’ye iade edilmez. Müşteri’nin hizmet başlamasına 14 günden az bir süre kala sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.

2.4. Müşteri tarafından erken rezervasyon indiriminden faydalanılarak konaklama hizmeti satın alınması halinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. Maddesi hükmü uyarınca, hiçbir koşulda Müşteri’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.

2.5. Türkiye’de milli ve dini bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günler için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca yapılan rezervasyonlarda da Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. Maddesi uyarınca, hiçbir koşulda MÜŞTERİ’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 3- UYUŞMAZLIK HALİNDE

MÜŞTERİ şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gerğince, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl/İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ ne ya da parasal sınırın aşıldığı durumlarda Tüketici Mahkemesi’ ne yapabilir.

MADDE 4- DİĞER HÜKÜMLER

İşbu ön bilgilendirme formu/broşürü, elektronik ortamda MÜŞTERİ’ ye iletilmiş olup MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilmiştir. İşbu ön bilgilendirme formu/broşürü, MÜŞTERİ ile OTEL arasında imzalanan ana sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu/Broşürü’ nde belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Hizmet Sözleşmesi

İşbu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından satış ve rezervasyon kanalları vasıtası ile belirtilen tarihlerde ve belirtilen tesiste konaklama hizmeti satın alınması ve OTEL (Altaş Otelcilik A.Ş. Bodrium Otel&SPA) tarafından verilecek konaklama hizmetine ilişkin genel hükümlerin ve bu kapsamda, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacı ile tanzim edilmiştir.

  1. Konaklama İçeriği ve Koşulları

1.1. Müşteri’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı iş bu sözleşme ile birlikte yer alan voucherda, ön bilgilendirme formunda belirtilmektedir.

1.2. Müşteri, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

1.3. Müşteri, kendisi ile beraber konaklama yapacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama hizmeti koşullarını kabul ettiğini ve anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi konaklama hizmetinde alınması zorunlu bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme kapsamı hakkında diğer kişilere de bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu ve bu ön bilgilendirmenin diğer kişilere de yapılmış sayıldığını kabul etmektedir.

1.4. Konaklama yapacak her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır. Giriş sırasında Müşteri’nin satın almış olduğu hizmet bilgileri, kimliği ile kontrol edilecektir. Müşteri’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak tüm sorumluluğun Müşteri’ye ait olacağı Müşteri tarafından kabul edilmektedir.

1.5. Müşteri, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Otel’in ve çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu sebeple Otel’e/çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

1.6. Müşteri seyahat edeceği tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmet ile ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını; üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını aksi halde Otel’in haklı nedenle hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle Müşteri’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

1.7. Müşteri, satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

1.8 Müşteri, ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Otel yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

  1. Sözleşme Bedeli ve Ödemeler

2.1. Otel tarafından Müşteri’ye sunulacak hizmete ilişkin toplam ücrete KDV ve KONAKLAMA VERGİSİ dahildir.

2.2. Müşteri tarafından yapılan rezervasyon, sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi ile kesinlik kazanacak olup sözleşme bedelinin rezervasyon anında ödenmemesi halinde yapılan rezervasyonlar Otel tarafından iptal edilecektir.

2.3. Müşteri tarafından söz konusu hizmetin ifasından sonra Müşteri’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Otel’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Otel’e ödememesi veya iade alması halinde Müşteri, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

  1. Rezervasyon Değişikliği, İptal ve İade Koşulları

3.1. Müşteri, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini hizmetin başlayacağı tarihten en geç 30 gün öncesine kadar Otel’e bildirmekle yükümlüdür. Müşteri’nin belirtilen taleplerinin yerine getirilmesi hususu Otel tarafından müsaitliğe göre değerlendirilir.   

3.2. Müşteri, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi kabul ve beyan eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra fiyat farkı tutarı 24 saat içerisinde ödenmediği takdirde fiyat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.

3.3. Müşteri, hizmetin başlamasından en geç 7 gün önce, satın almış olduğu hizmeti 3. Kişiye devredebilir. Ancak devralan kişi, varsa bakiye sözleşme bedeli ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Hizmetin devredilmesi durumunda bu bildirimin Otel’e yazılı olarak yapılması şarttır.

3.4. Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Otel, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda Müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise hizmetten yararlanabilir.

3.5. Müşteri’ ye ön bilgilendirme formunda da belirtildiği üzere Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15/1-g maddesi hükmü uyarınca, Müşteri’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. Ancak Otel aşağıda belirtilen süre ve şartlarda Müşteri’ye cayma hakkı tanımaktadır.

3.5.1. Müşteri’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini/iptal talebini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar Otel’e yazılı olarak yöneltmesi halinde, Otel tarafından ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı Müşteri’ye 30 (otuz) iş günü içerisinde iade edilir.

3.5.2. Müşteri’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini/iptal talebini hizmetin başlayacağı tarihten en geç 29 (yirmidokuz) gün ila 15 (onbeş) gün önce Otel’e yazılı olarak yöneltmesi halinde, Otel, Müşteri tarafından ödenen bedelden %50 oranında no-show bedeli tahsil edilerek, bakiye bedel MÜŞTERİ’ ye 30 (otuz) iş günü içerisinde iade edilir.

3.5.3. Müşteri’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini/iptal talebini hizmetin başlayacağı tarihten 14 günden az bir süre kala Otel’e yazılı olarak yöneltmesi halinde ise Müşteri tarafından ödenen bedel Müşteri’ye iade edilmez. Müşteri tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınacaktır.

3.6. Müşteri tarafından erken rezervasyon indiriminden faydalanılmış olması halinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. Maddesi hükmü uyarınca, hiçbir koşulda Müşteri’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.

3.7. Türkiye’de milli ve dini bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günler için yapılan rezervasyonlarda da Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 15. Maddesi uyarınca, hiçbir koşulda Müşteri’ nin bu sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır.

3.8. Müşteri’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 (on) günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere Müşteri tarafından ödenen bedel Müşteri’ ye 30 (otuz) iş günü içerisinde iade edilir.

  1. Mücbir Sebepler

Ülkenin tamamını veya bir kısmını etkileyen savaş, terör hareketleri veya tehlikesi, siyasi gerginlikler, mülkiyet haklarının kullanılamaması, halk ayaklanması, askeri veya sivil darbe ya da darbe kalkışması, sınırların ve hava sahalarının kapatılması, seyahat yasakları ya da seyahat etmeme tavsiyesi, hava ve kara ulaşımlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve genel yaşam koşullarını olumsuz kılan kazalar ve deprem, sel, yanardağ patlaması gibi doğal afetler, grevler ve lokavtlar, enflasyon, devalüasyon, ticari ambargolar gibi olumsuz ekonomik olaylar, ulaşıma yönelik her türlü sınırlamalar, salgın hastalık, karantina gibi durumlarda ve belgeye bağlanması beklenmeksizin sözleşme, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getiremeyen tarafın tercihi ve bildirimi ile; askıya alınabilir veya sona erdirilebilir. Bu tür durumlarda zarar veya tazminat gibi bir ödeme yapılmaz.

  1. Diğer Hükümler

5.1. Müşteri tarafından rezervasyon ve satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerinin bildirilmemesi sorumluluğu Müşteri’ye aittir. Taraflara ait adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe, sözleşmedeki adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.

5.2. Taraflar arasında vuku bulan anlaşmazlıkların hallinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl/İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ya da parasal sınırın aşıldığı durumlarda Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar iş bu sözleşmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens